כשאדם פושט רגל, רוב נכסיו מועברים לנאמן שמחלק אותם בין נושיו תוך שמותירים לו סכום בסיסי למחייתו. החוק קובע כי את חלק התגמולים לא ניתן להעביר לנאמן . לגבי מרכיב הפיצויים לא ניתנה הגנה וזאת בניגוד להבנה הרווחת היום כי מרכיב הפיצויים מהווה חלק בלתי ניפרד מהחיסכון הפנסיוני.

לאחרונה קבע בית המשפט העליון כי כספי פיצויים בקרן פנסיה ותיקה לא יועברו לכונס היות שמשיכה ולו חלקית שלהם מקרן פנסיה ותיקה תביא לאובדן זכויות החייב בקרן הפנסיה.

קרן פנסיה ותיקה הינה קרן פנסיה הפועלת על בסיס צבירת זכויות, על כל שנת חברות בקרן צובר העמית זכות לקבל פנסיה בגובה 2% , הקצבה המקסימלית תעמוד על 70% מהשכר הקובע. קרנות אלו סגורות היום למצטרפים חדשים.

לגבי קרנות חדשות נקבע שלכספי הפיצויים יש מטרות נוספות לעומת כספי התגמולים ולכן במקרים מסוימים יועברו כספי הפיצויים לכונס בכפוף להתחשבות בגובה הקצבה הפנסיונית שלה יהיה זכאי החייב לאחר גריעת כספי הפיצויים, מצבו הכלכלי של החייב והתלויים בו בהווה ובעתיד ואת יכולתו לצבור זכויות פנסיוניות בעתיד .

ראוי לציין שהערעור לעליון הוגש על ידי קרן מקפת למרות שכלכלית לקרן עדיף היה שכספי הפיצויים יועברו לכונס .