מנתונים שפרסמה הלמ"ס לאחרונה עולה כי בין השנים 2005-2009 לבין   השנים 2013-2017 עלתה תוחלת החיים הממוצעת בישראל ב-1.8 שנים . נשים חיות 84.5 שנים בממוצע בעוד שגברים חיים 80.6 שנים בממוצע .

תוחלת החיים במרכז גבוהה יותר מזו שבפריפריה. נתונים אלה מעלים שאלות רבות על הפערים בין מרכז ופריפריה. הולכת ומתרחבת התופעה של עבודה מעבר לגיל הפרישה, בעיקר אצל נשים אשר נהנות מחד מגיל פרישה נמוך ומנגד מתוחלת חיים ארוכה יותר מזו של הגברים.

גיל הפרישה לנשים הוא גיל 62 וגיל הפרישה לגברים הוא גיל 67 . דהיינו שבממוצע לנשים צפויה תקופת "פנסיה" של כ- 22.5 שנים ולגברים צפויה תקופת "פנסיה" של  כ-13.6 שנים. בממוצע תקופת הפנסיה אצל אישה מהווה כ- 26% מחייה ואצל גבר כ- 17% מחייו.

הגידול המתמשך בתוחלת החיים מביא לגידול מתמשך בתקופת ה "פנסיה" ומחייב תכנון והערכות מראש לקראת תקופה זו בחיינו .